Dyslexia Week

Dyslexia Week - events throughout the week. Go to https://www.bdadyslexia.org.uk/support-us/awareness-events/dyslexia-awareness-week for more details